Balans

Betekenis: Balans

Ook wel: slotrekening of balance sheet

Een balans is een overzicht van alle bezittingen, schulden en eigen vermogen van een bedrijf of organisatie. De balans wordt doorgaans gepresenteerd in twee kolommen: activa en passiva. De balans is een momentopname van het evenwicht tussen activa en passiva. De balans geeft inzicht in de vermogenspositie van een onderneming.

Onder de activa vallen de bezittingen, zoals gebouwen, grond, voorraden, debiteuren en liquide middelen. De passiva bestaan uit eigen vermogen, crediteuren, leningen en schulden, waarmee de activa worden gefinancieerd. De economische waarde van bezittingen afwijken van de boekwaarde of fiscale waarde, bijvoorbeeld door de wijze waarop bezittingen binnen de boekhouding worden afgeschreven.

De waarden van de activa en passiva horen in balans te zijn. Het verschil tussen bezittingen en schulden resulteert in het eigen vermogen. De balans is onderdeel van de jaarrekening, samen met de winst- en verliesrekening en een toelichting op de stukken.

[Inclusief kortingscode]
[Inclusief kortingscode]