Algemene verordening gegevensbescherming

Betekenis: Algemene verordening gegevensbescherming

Ook wel: AVG of General Data Protection Regulation (GDPR)

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is de vanaf 25 mei 2018 geldende wetgeving op het gebied van privacy. Vanaf die datum kennen alle landen die bij de Europese Unie horen dezelfde privacywetgeving.  De Engelse naam voor deze verordening luidt General Data Protection Regulation (GDPR).

In Nederland vervangt de AVG de daarvoor geldende Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) uit 2001, welke was gebaseerd op de Europese dataprotectierichtlijn.

In een wereld waar onze persoonsgegevens in vele bestanden worden opgeslagen en verwerkt, beschrijft de Algemene verordening gegevensbescherming de plichten van de verwerkers van persoonsgegevens en de rechten van de personen wiens gegevens worden opgeslagen en verwerkt.

Grondslag, zorgvuldigheid en verlichtingen

Zo dient er voor de verzameling van persoonsgegevens een geldige grondslag te zijn. Mogelijkheden hiervoor zijn toestemming van de gebruiker, vitale blangen, een wettelijke verplichting, een overeenkomst of een algemeen of gerechtvaardigd belang. Waaraan bij deze grondslagen dient te worden voldaan wordt binnen de AVG meer in detail beschreven.

Daarbij beschrijft de AVG een aantal criteria en instrumenten met betrekking tot de zorgvuldigheid van het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens. Zo dient elke organisatie die persoonsgegevens verzamelt een zogenaamde functionaris gegevensbescherming aan te wijzen, die toezicht houdt op het toepassen en naleven van de AVG. Ook dient er sprake te zijn van privacy by design, wat onder meer inhoudt dat er niet méér gegevens worden verzameld dan strikt noodzakelijk. Ook kunnen organisaties verplicht zijn een Data protection impact assessment (gegevensbeschermingseffectbeoordeling) uit te voeren, die de risico’s van gegevensverwerking inventariseert.

Elke organisatie is verplicht een gegevensbeschermingsbeleid vast te stellen, waarin wordt beschreven hoe de organisatie zich conformeert aan de AVG. Organisaties kunnen daarnaast verplicht zijn een register van alle verwerkingen bij te houden. Dit geldt onder meer voor organisaties voor meer dan 25 medewerkers en bij het verwerken van bijzondere persoonsgegevens zoals godsdienst en gezondheid. Uiteraard dient het verzamelen, opslaan en verwerken van gegevens goed te worden beveiligd.

Rechten van betrokkenen

De AVG onderscheidt diverse rechten van personen rond de verwerking van hun gegevens. Zo hebben zij het recht om gegevens in te zien of te wijzigen. Verder gelden er rechten ten aanzien van het overdragen van gegevens van derden en geïnformeerd te worden over de (wijze van) verwerking van persoonsgegevens.

Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens is de Nederlandse toezichthouder voor de Algemene verordening gegevensbescherming.

Categorieën

ebook

Download gratis E-books!

Ga naar de E-books

Gerelateerde blogs

Haal jij het maximale uit online?

Meer dan 100 ondernemers gingen je voor. Van ZZP tot multinationals.

Doe de SEO-scan

Laatste reviews

Marketing kennisbank

Ben je op zoek naar de uitleg over een marketinggerelateerde term? Maak hieronder een keuze.

Alle rechten voorbehouden © 2023 - Online Marketing Agency